Handum

Ni Adrian Pete Medina Pregonir
Binalaybay

Kadamo sang nagalupad
nga mga ipot-ipot
sa kahanginan,
palangga.
Siling ko, isa-isa ko ini
pagaisipon para sa imo
samtang
nagatalabiris ang balhas
gikan sa taguangkan
sang akon handum.
Nagauyog ang kapunoan
samtang wala untat
ang pagtayhop sang amihan.
Nagakatulog ang kabulakan
nga aton ginakalipay
sa mga tinion nga ang
mga ini magabuklad
sang ila mga sipad.
Kag kon magaabot ang tig-ilinit,
may ulihi nga igapasunod
nga duag ang mga ini.
Siling mo, palangga,
magabuhat ikaw sang bangka
kay magaumpisa kita
sang aton panakayon
sa lawud nga aton
ginadahum. Nungka ikaw
magauntat tubtub
indi mo ko madala sa
pantalan sang aton ginhawa. Ugaling,
madamo ako sing
may ginabalibaran
sa mga pagpasalig
nga dapat pagasaligan
kag mga pagbalibad
sa indi dapat balibaran,
mga butang nga dapat
angkonon tubtub sa kinaadman.
Subong nga kagab-ihon,
palangga, yari ako sa kwarto,
nagaisahanon, nagaatubang
sa mitsa,
magaumpisa sa pagpanday
sang balay sang tinaga
agud mangin isa
ka binalaybay.

Anak

Ni Grace Nadon–Aprosta
Binalaybay

(This poem is a finalist in the 2018 Sultan Kudarat Poetry Contest.)

Halin sang ako ginbun-ag sa kalibutan
Puro lang kasubo ang akon nabatyagan.
Si Nanay, si Tatay masako pirmi
Kay ang akon bwas damlag ang ila ginapasulabi.

Sang ako isa na ka estudyante
Puro lang pangalipay ang akon ginaintindi
Lagaw didto, ligoy diri bangud kay nagarebelde.
Bantog gid nga ako makiugalingon pirme.

Sang ako hamtong na nga lalaki
Sari-sari nga bisyo ang akon ginsudlan
Babaye, inom, sugal, kag sigarilyo sa akon kamingawan
Bangud lang sang pagpabaya sang akon ginikanan.

Sang ako isa na ka tatay sang akon pamilya
Didto ko lang nahangpan ang ginahimo sang akon ginikanan
Kung diin ulihi na ang tanan
Kay ang akon subang may pagkabanihot man.

Kaagi

by Melissa P. Barientos (Poetry)

Ginlantaw ya palibot,
Wala tao.
Ginakumos ya tiyan,
Wala kaon.

Sa diin duman siya mangita
Pagkaon.
Sa diin duman siya mangawat
Pagkaon.

Nanay niya nanganak duman
Damo na.
Tatay ya ‘di n’ya kilala
Damo sila.

Sakit na gid ya,
Tani kaloy-an man.
Gutom na gid ya,
Tani matagaan man.

Indi pan-os tani
pangamuyo ya.
Bisan bahaw lang tani
pangamuyo ya.

Nahulog ka tao iya kutsara,
Nabilin mo-mo ya sa lamesa.
Pwede na!
Pwede na!

Dalagan!
Kwaa tanan!
Kawatan!
Kawatan!

Mo-mo sa imo,
Pyesta sa akon.
Gamay sa imo,
Damo sa akon.

Kabuhi ka butiki
Indi sayon,
Daw tawo man
Indi sayon.

#ReminderParaKayFuture

by Larry Illich N. Souribio (Poetry)

Kung sa diin ka man subong, langga
Tani mabal-an mo nga ari ko
Nagahulat, nagakanta-kanta,
Gadahum kag damgo sang gakos mo.
Inig-abot mo, bitbit mo tani
Ang batsoy kag pan nga akon uyon
Tener dayun kag di na magpuli
Maghampang-hampang ta asta hapon.
Akon lang gali nga pahinumdum,
Tamad na ko nga maghulat liwat
Dali, bag-o ang langit maggal-um,
Para ang tion aton makawat.
Subo ako sang pirti ka dugay,
Malipay ko sa imo laragway.

Oras sang Panira

By Generoso Opulencia (Poetry)

Sa ila tapangko
Sa sanag bombilya
Mga manog-isda
Gaisip sinsilyo

Garhom sang kargador
Gatulod karito
May kahon sang isda
Liwat pailada.

Sa hulugasan sang kamot
Waay untat ang tulo
Sang gripo nga buslot.

Si lola ang mata
Sa katuyo pula na
Gatabon sing dahon
Sa salin niyang utanon.

Diri ako sa iya sa gwaan tinda
Gabitbit sang wa’y unod nga basket ni lola
Gahulathulat sa iya
Kag gakulukanta

Kay dugay-dugay maniro
Sang pispis nga dalagko
Sa nami kong damgo.