Why is a Pig’s Nose Flat?

by Mary Ann Ordinario (Short Story for Children)

(The storybook version of this piece has recently been released.)

A long, long time ago, all the animals in the land didn’t have noses. They only breathed through two holes in their faces.

As time passed, the animals thought that they would look better if they had noses.

So, they prayed to their god who immediately answered their prayer. He commanded, “Tomorrow at dawn you will see a big jar at the side of a creek. You will find inside the jar different shapes and sizes of noses which you can choose from. Just remember that you have to choose before sunrise for everything will melt when the sun rises. Inform all the animals in the forest about the good news.”

The news spread to all the animals in the forest. They were so glad that they would finally have noses to cover their nostrils.

Of all the animals, only the pig did not believe the good news. He said, “A nose? For a long time we have we existed without a nose. Even our ancestors didn’t have noses. Now you say that we’ll have a nose! I don’t believe this!”

The next day, all the animals proceeded to the creek. And there they saw noses of all shapes and sizes. There was a sharp and a flat nose, a small and a big nose, a pointed and a long nose, and there was also a fat and unusual nose.

One by one, they approached the jar, picked a nose and put it on their faces. The noses attached itself to the face. The animals were so ecstatic that they finally looked better.

However, the pig did not care.  He did not join the animals.  It was as if nothing important was happening.  He didn’t believe that he would be given a nose.  He snootily and proudly said that he didn’t care if he had a nose.

As the sun rose, the noses that were not claimed melted until everything disappeared like a bubble.

All the animals started to tease the pig because he was the only who looked different. They laughed at him and said, “Look at your face!  We can see two holes. Ha! ha! ha! Don’t you pity yourself? You look funny with two holes instead of a nose.”

The dog said, “Is that your nose?  Or is that your snout with a mouth? Ha! ha! ha!”

Finally, the pig realized that indeed, he looked funny without a nose. He ran to the jar but not a single nose was left inside. He turned the jar upside down many times but unfortunately, there were no more noses. He looked and looked but found nothing. He started digging the soil using his snout hoping that even just one nose would stick on his face but found nothing.

He was very sad but there was nothing he could do. It was too late.  He repented for not having listened to his animal friends.

From that time on, pigs could be seen looking for their noses. Haven’t you noticed how they dig the soil with their snout? They are actually looking for their noses. They also turn any container upside down to check if there are noses inside. They are still hoping that they’ll find a nose someday, somewhere, somehow.

*

Bakit Pango ang Ilong ng Baboy?

Noong unang panahon, ang lahat ng mga hayop sa lupa ay walang ilong. Makikita sa kanilang mukha ang dalawang butas kung saan sila humihinga.

Habang lumilipas ang panahon, naisip ng mga hayop na mas magiging kaaya-aya ang kanilang mukha kapag nagkaroon sila ng ilong.

Kaya nanalangin sila sa kanilang bathala. Agad namang sinagot ang kanilang panalangin. Siya’y nag-utos “Bukas ng madaling araw, may makikita kayong malaking banga sa gilid ng sapa. Makikita ninyo sa loob ng banga ang iba’t ibang korte at laki ng ilong na inyong mapagpipilian. Pakatandaan ninyo na dapat kayong mamili bago sumikat ang araw dahil matutunaw ang lahat ng mga ito pagsikat ng araw. Ipaalam sa lahat ng hayop sa gubat ang magandang balita.

Agad na kumalat ang balita sa lahat ng mga hayop sa gubat. Tuwang-tuwa sila na magkakaroon na sila ng ilong.

Sa lahat ng mga hayop , ang baboy lamang ang hindi naniwala. “Ano, ilong? Sa mahabang panahon, nabuhay tayong walang ilong, Kahit ang ating mga ninuno aywalang ilong. Ngayon sasabihin ninyo magkakaroon tayo ng ilong? Hindi ako naniniwala!”

Kinabukasan, ang lahat ng mga hayop ay nagtungo sa sapa. At doon ay nakita nila ang mga ilong na may iba’t ibang korte at laki, may matangos, may pango, may maliit at malaki, may mataba at matulis na ilong at mayroon pang kakaiba.

Bawat isa ay lumapit sa banga, kumuha ng ilong at inilagay sa mukha. Dumikit ito sa kanilang mukha. At ang mga hayop ay maligayang-maligaya sa pagkakaroon ng bagong anyo.

Subalit ang baboy ay walang pakialam. Hindi siya nakiisa sa mga hayop. Para bang walang anumang nangyari. Hindi siya naniwalang magkakaroon siya ng ilong. Pasinghal at mayabang niyang sinabi na wala siyang pakialam kung wala man siyang ilong.

Sa pagsikat ng araw, ang mga ilong na hindi nakuha ay natunaw hanggang sa naglaho ang lahat na parang bula.

Lahat ng mga hayop ay nagsimulang tuksuhin ang baboy dahil siya lamang ang kakaiba sa lahat. Pinagtatawanan siya at ang sabi, “Tingnan mo ang mukha mo!  Dalawang butas lamang ang nakikita namin! Ha! ha! ha! Hindi ka ba naaawa sa sarili mo? Nakatatawa ka, dalawang butas lang at walang ilong.”

Sabi ng aso, “Iyan ba ang ilong mo? O iyan ay nguso na may bunganga? Ha! ha! ha!”

Sa wakas, naunawaan na ng baboy ang lahat, na mukha siyang katawa-tawa na wala siyang ilong. Tumungo siya sa banga ngunit wala ni isang naiwang ilong sa loob. Binaligtad niya nang binaligtad ang banga subalit sa kasamaang palad walang naiwang ilong. Naghanap siya nang naghanap subalit wala na siyang makita. Nagsimula siyang mangbungkal sa lupa gamit ang kanyang nguso, umaasang kahit isa man lang ay may dumikit sa kanyang mukha ngunit wala siyang makita.

Ang lungkot-lungkot ng baboy subalit wala na siyang magawa. Huli na ang lahat.  Nagsisi siya na hindi siya nakinig sa mga kaibigang hayop.

Magmula noon, ang mga baboy ay mapapansing naghahanap ng ilong. Napansin n’yo ba kung paano nila binubungkal ang lupa sa pamamagitan ng kanilang nguso?

Hinahanap talaga nila ang kanilang ilong. Binabaligtad din nila ang lalagyan ng pagkain para tingnan kung may ilong pa sa loob. Patuloy pa rin silang umaasa na balang araw makahahanap pa sila ng ilong, saanman at kailaman.

Advertisement