Alikabok, ayon kay Generoso Opulencia

by M.J. Cagumbay Tumamac (Poetry)

Yab-ok kag udto,
Daw dinasok sa supot
Sang manugputo.

1.
Sumisiksik at sumusuot sa mga singit at sulok
ang sulasok ng yab-ok sa haiku
ni Opulencia; nananatili ngang alikabok
ang alikabok kaninumang mata ang mapuwing
at pinakamatalab ito sa panahong nakatutok
ang araw sa mata ng sugat na nagnanaknak.

2.
ginhawa. [Cebuano, Hiligaynon] hininga

Ganito nabigo ang mga pinangakuan ng ginhawa: inilulan sila sa barko baon ang hulagway ng katimugang Mindanaw—bundok-bundok ng hinog na hinog na mga bungang bumabagsak lamang sa lupa at dagat ng mga isdang nahuhuli agad kapag pinagsalikop ang mga palad. Kapatagan ng matitinik na halaman ang sumalubong kasabay ng lambong ng pinong-pinong mga alikabok.

Nasubukan mo na bang ipasok ang ulo
sa supot? Nauubos ang ginhawa.

3.
Pagpawi sa lamig ng magdamag
ang inilalako ng magpuputo.
Sa umaga, ginhawa ang hiningang
ipinapawis ng mga puto sa supot.
Noong bata, natural na naising
naisisilid sana sa supot
ang sandali; kailangang iwaksi
ang init at alikabok ng pagtanghali
nang asamin ang lamig ng magdamag.

Advertisements