Oras sang Panira

By Generoso Opulencia (Poetry)

Sa ila tapangko
Sa sanag bombilya
Mga manog-isda
Gaisip sinsilyo

Garhom sang kargador
Gatulod karito
May kahon sang isda
Liwat pailada.

Sa hulugasan sang kamot
Waay untat ang tulo
Sang gripo nga buslot.

Si lola ang mata
Sa katuyo pula na
Gatabon sing dahon
Sa salin niyang utanon.

Diri ako sa iya sa gwaan tinda
Gabitbit sang wa’y unod nga basket ni lola
Gahulathulat sa iya
Kag gakulukanta

Kay dugay-dugay maniro
Sang pispis nga dalagko
Sa nami kong damgo.

Advertisement